کارگاه آموزشی کسب و کار الکترونیکی - قسمت ۲

تاریخ نگارش : یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۲

کارگاه های آموزش کسب و کار الکترونیکی مهندس اشکان انوری- از این قسمت عوامل موثر کسب و کار الکترونیکی نام برده می شود و هرکدام به صورت مفصل شرح داده می شود

 

 

کارگاه های آموزشی کسب و کار الکترونیکی اشکان انوری

بازدید : ۱۱۹۰۱ نفر