بررسی عوامل موثر تبلیغات اینترنتی در فرایند توسعه بازار-بخش سوم

تاریخ نگارش : شنبه ۱۳۹۴/۳/۱۶

فرهنگ رسانه اي با برتري رسانه اینترنت فراگیرترین و مسلط ترین فرهنگ تأثیرگذار درجامعه است

 

 

ضرورت پژوهش

          با رشد شتابان تکنولوژي ارتباطات ، دو روند بزرگ و اثر گذار و متعامل "جهانی شدن و مجازي شدن " و انتقال زندگی انسانها به فضاهاي سایبر ، مجازي شدن به عامل اصلی تغییر الگوهاي فکري و رفتاري بخش عظیمی از انسانها بویژه جوانان می باشد(اوحدي،1380،ص9) که زمینه بکارگیري این ابزار ارتباطی و گسترش شبکه اي از این دست درکشورهاي در حال توسعه از جمله در کشورمان ایران گریز ناپذیر است(معینی،1384،ص18). با توجه به جمعیت جوان کشور وگسترش روز افزون کاربران اینترنت درایران با حدود 23000000 کاربر باصریب نفوذ 9/34 %  تا زمان این پژوهش که مقام چهارم در خاورمیانه را به خود اختصاص  داده واز سوي مرکز ثقل این تأثیرنیز روي نسل درحال رشد جوانان است که با ارتباطات اینترنتی و تبلیغات اینترنتی و ورود به شاهراههاي اطلاعاتی درفضاهاي مجازي ، طیف وسیعی از کاربران بخصوص جوانان تحصیلکرده را با هرنوع سلیقه اي تغذیه می کند. از این رو به تبع آفرینش انواع جدید کنش اجتماعی ، اشکال تازه اي از عمل و شیوه هاي جدیدي از اعمال قدرت می آفرینند (اوحدي،1380،ص9) بدین ترتیب تأثیرات متفاوت وجدي آن برکنش هاي اجتماعی دانشجویان وتأمل درجنبه هاي مختلف دنیاي مجـازي که با سرعتی سرسـام آور در ابعـاد اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي ، سیاسی در دنیاي واقعی نفوذ کرده و بطور لاینقطع در جریان تغییر ، تکمیل و یا تخریب این ابعاد است(Zizek,1996,p195 ) . از اینرو انجام پژوهشهاي جدي درحوزه هاي مختلف متأثر از اینترنت امري ضروري بنظر میرسد و شناخت نقاط ضعف و قوت فن آوریهاي نوین ارتباطی بدون مطالعه ، بررسی و تحقیق همه جانبه میسر نیست از رهگذر چنین مطالعاتی است که می توان آینده نگري کرد و افق پیش روي جامعه را تر سیم نمود .در نتیجه ضرورت دارد تا این موضوع بصورت پژوهشی و علمی بررسی شود .       اهمیت موضوع


               تبلیغات اینترنتی به استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال و وسیله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره دارد. در تعریفی دیگر، تبلیغات اینترنتی را اینگونه تعریف نموده‌اند: نمایش دادن نامها و علائم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایتها (پایگاهها)ی پربیننده اینترنت، به نحوی که به تحقق اهداف تبلیغات کمک نماید.

 

نویسنده : مهندس اشکان انوری

 

طراحی وب سایت

آرشیو مقالات مهندس اشکان انوری

 

 

بازدید : ۹۴۶۶ نفر