سرور ویندوز و لینوکس

 

تعرفه میزبانی ویندوز حرفه ای

( قیمت ها به تومان می باشد)

100 MB 200 MB 500 MB 1 GB 2 GB 3 GB 5 GB 10 GB
140000 170000 280000 350000 450000 550000 700000 950000

 

ویندوز حرفه ایویندوز حرفه ایویندوز حرفه ای ویندوز حرفه ای ویندوز حرفه ایویندوز حرفه ای

 

 

 

تعرفه میزبانی ویندوز استاندارد

( قیمت ها به تومان می باشد)

100 MB 200 MB 500 MB 1 GB 2 GB 3 GB 5 GB 10 GB
85000 90000 125000 190000 250000 300000 385000 500000

 

ویندوز استانداردویندوز استانداردویندوز استانداردویندوز استانداردویندوز استانداردویندوز استاندارد

 

 

 

تعرفه میزبانی لینوکس حرفه ای

( قیمت ها به تومان می باشد)

100 MB 200 MB 500 MB 1 GB 2 GB 3 GB 5 GB 10 GB
130000 160000 27000 340000 440000 540000 690000 940000

 

لینوکس حرفه ایلینوکس حرفه ایلینوکس حرفه ایلینوکس حرفه ایلینوکس حرفه ایلینوکس حرفه ای

 

 

تعرفه میزبانی لینوکس استاندارد

( قیمت ها به تومان می باشد)

100 MB 200 MB 500 MB 1 GB 2 GB 3 GB 5 GB 10 GB
75000 80000 115000 180000 240000 290000 375000 490000

 

لینوکس استانداردلینوکس استانداردلینوکس استانداردلینوکس استانداردلینوکس استانداردلینوکس استاندارد