گالری فیلم

همایش موفقیت بخش اول : سخنران مهندس اشکان انوری   

                                                                                                      

سخنرانی مهندس اشکان انوری در مراسم کارآفرینان برتر بخش اول

سخنرانی مهندس اشکان انوری در مراسم کارآفرینان برتر بخش دوم

سخنرانی مهندس اشکان انوری در مراسم کارآفرینان برتر بخش سوم

مصاحبه مهندش اشکان انوری با شبکه بازار پخش زنده

کارگاه های آموزشی تجارت الکترونیکی اشکان انوری

کارگاه های آموزشی تجارت الکترونیکی - طراحی سایت قسمت 1